Poradnik · Jak założyć firmę

06/11/2012 o 20:06 w poradnik

Pierwszym krokiem jest udanie się do Urzędu Miasta bądź Gminy celem wypełnienia wniosku EDG-1 (wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Wypełniony poprawnie dokument jest także wnioskiem o nadanie numeru Statystycznego Regon, pierwszym zgłoszeniem Firmy w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja o dokonanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest przez Pracowników Urzędu Miasta rozsyłana do pozostałych organów administracji.
Jeśli działalność ma być wykonywana wspólnie przez małżonków, to każdy z nich musi osobno złożyć podanie EDG-1. Podobnie rzecz ma się w przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich jest odrębnym przedsiębiorcą.
W druku należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do druku EDG-1 wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD i jeśli istniejących na druku 10 miejsc na ich wpisanie okaże się za mało, to należy użyć dodatkowo druku EDG-RD.


Główny Urząd Statystyczny

Po wprowadzeniu „jednego okienka” do GUS-u po dziewięciocyfrowy numer REGON udają się jedynie wspólnicy spółek jawnych. Identyfikator ten nadawany jest firmie, a nie przedsiębiorcy, więc każda spółka posiada tylko jeden taki numer. Aby go uzyskać, należy złożyć druk RG-1 załączając zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej każdego ze wspólników oraz umowę spółki. REGON nadawany jest od razu po złożeniu wniosku.
Pozostali przedsiębiorcy otrzymują swój REGON pocztą nie później niż miesiąc od złożenia druku EDG-1 w Urzędzie Gminy.


Urząd Skarbowy

Mimo, że dane z formularza EDG-1 trafiają również do Urzędu Skarbowego, to i tak należy go odwiedzić przede wszystkim, aby dokonać wyboru formy opodatkowania.
Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Niekiedy wymagane jest posiadanie potwierdzenia nadania numeru NIP. Jeśli je utraciliśmy, to należy wypełnić druk NIP-5 w celu uzyskania jego duplikatu.
Jeśli zakładamy spółkę, to należy w Urzędzie złożyć druk NIP-2 oraz NIP D. Oprócz wyboru formy opodatkowania dochodowego, należy również zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT. Jeśli zdecydujemy się by nasza firma była opodatkowana podatkiem VAT musimy dodatkowo w Urzędzie Skarbowym złożyć VAT-R oraz dokonać jednorazowej opłaty w kwocie 170,- zł.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za swoich pracowników i siebie samego) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami). Na początku wydaje się to trochę skomplikowane, ale w praktyce wcale tak nie jest. Druk ZUA składamy jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów. Z kolei ZZA używa się w sytuacji, gdy posiadamy pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej (w 2011 roku jest to kwota 1386 zł brutto).


PIP i Sanepid

Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wyłącznie wówczas, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także pamiętać poinformować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji.
Jeśli nie zamierzamy nikogo zatrudniać, to wizytę w Sanepidzie również możemy sobie darować. Jeśli jednak jest inaczej, to w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności należy udać się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu powiadomienia o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników. Niektóre dziedziny działalności (np. gastronomia) wymagają zastosowania szczególnych środków i procedur wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


Pieczątka

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne. Na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe. Można jej używać przy fakturach i na umowach handlowych, lecz również nie trzeba. Rygorystyczne pod tym względem okazują się banki – tam pieczątka do otwarcia konta firmowego jest wymagana.


Konto bankowe

Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów).


Służymy pomocą – skontaktuj się z naszym Biurem w razie wątpliwości.

BIURO RACHUNKOWE KFK Księgowość Finanse Kadry tel. 694 617 888

<<< wróć