Oferta · Kadry i płace

Szczegóły

 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Obliczanie comiesięcznych zaliczek podatku dochodowego od pracowników.
 • Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 • Sporządzanie raportów RMUA.
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS.
 • Sporządzanie comiesięcznych wniosków o refundację kosztów poniesionych z tytułu zatrudniania młodocianych 
 • pracowników do OHP.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
 • Wystawianie zaświadczeń związanych z ewidencją płac.